Onze visie op een effectief antipestbeleid

In Sint-Paulus kom je terecht op een warme school waar je je echt thuis voelt, een geborgen omgeving met respect voor wie je bent. Dat betekent ook dat we inzetten op een krachtig antipestbeleid waarbij we in de eerste plaats focussen op preventie door een warm en verbindend schoolklimaat te creëren en het welbevinden van onze leerlingen te stimuleren. Daarnaast bieden we duidelijke mogelijkheden om pesten te signaleren en streven we naar een constructieve, herstelgerichte aanpak wanneer een pestsituatie zich in enige vorm zou voordoen.

Antipestbeleid volgens de preventiepiramide

In ons antipestbeleid, dat is opgebouwd volgens de preventiepiramide, leggen we de focus op zowel de niet-probleemgerichte als de probleemgerichte aanpak.

Fundamenteel in dit beleid is het versterken van onze schoolcultuur (niveau 1). We streven dan ook naar het creëren van een warm en verbindend schoolklimaat (niveau 2) om risicogedrag te voorkomen en beschouwen dit als essentieel voor een gezonde en positieve leeromgeving.
Naast deze niet-probleemgerichte aanpak omvatten onze strategieën ook de probleemgerichte benadering die enerzijds gericht is op educatie en het signaleren van pesten (niveau 3) en anderzijds een herstelgerichte aanpak (niveau 4) om pestgedrag doeltreffend aan te pakken.

Deze gelaagde aanpak is ontworpen om een alomvattend antipestbeleid te creëren dat zowel proactief als reactief is, met als uiteindelijk doel een veilige en inclusieve schoolomgeving te waarborgen.

We passen dit antipestbeleid toe door specifieke actiepunten te formuleren binnen de PDCA-cyclus. Hierdoor waarborgen we een doelgerichte en voortdurende aanpak om pestgedrag effectief te voorkomen en aan te pakken.